Start level

Stichting Mentorschap Zeeland helpt cliënten die vanwege een psychiatrische aandoening, een verstandelijke beperking en/of een geriatrisch ziektebeeld niet goed zelfstandig belangen kunnen afwegen en/of uiten. Een vrijwillige mentor fungeert als de wettelijke vertegenwoordiger en belangenbehartiger van zijn of haar cliënt. In gevallen waarin de cliënt niet in staat is beslissingen te nemen, is de mentor bevoegd beslissingen te nemen over verzorging en begeleiding. Bovendien is de mentor een adviseur en vertrouwenspersoon voor andere persoonlijke zaken. 

Mentorschap Zeeland heeft op dit moment te weinig vrijwilligers om de cliënten te voorzien van begeleiding. Met een bestand van 131 mentoren kan Mentorschap Zeeland niet voorzien in de vraag van de cliënten. De schatting is dat in de komende twee jaar 65 nieuwe vrijwilligers nodig zijn om de blijvende stroom van aanmeldingen te kunnen voorzien van een mentor. 

Om dit doel te bereiken is het noodzakelijk de bekendheid rondom mentorschap in Zeeland te stimuleren. Wat houdt het mentorschap in? Wie zijn de cliënten? Bij veel mensen is nog niet alles bekend omtrent mentorschap. Om deze reden is het zaak de bekendheid te stimuleren onder relevante doelgroepen, om daaropvolgend vrijwilligers te werven.

Filmbestand
Afbeelding
Social post-Wervingscampagne-Mentorschap

Mid level

Om tot een succesvolle campagne te komen is het belangrijk eerst de essentie van mentorschap in een campagneconcept te gieten. Een ‘feel good’ concept: gericht op het resultaat en de oplossing, in plaats van op het probleem of de aandoening. Rekening houden met de belevingswereld van de doelgroep is daarbij essentieel. We benadrukken de relevantie en meerwaarde van het mentorschap vanuit het oogpunt van de cliënt: daar doe je het voor. Het menselijke en het ‘samen doen’ zijn daarin kernbegrippen: dit brengen we in beeld door de interactie te laten zien tussen mentor en cliënt. De boodschap ‘maak het leven mooier’ triggert, straalt positiviteit uit en heeft betrekking op zowel de mentor als de cliënt. 

Parallel aan het campagneconcept is de campagnestrategie opgesteld. In de strategie komt terug welke doelgroepen in aanmerking komen om mentor te worden en waar zij bereikt kunnen worden. De targeting van de campagne is gebaseerd op basis van gegevens van de bestaande mentoren en deskresearch. Hierdoor sluit de campagnestrategie haarfijn aan op het campagneconcept.

Afbeelding
Stichting Mentorschap Zeeland
Afbeelding
Flyer Stichting Mentorschap Zeeland
'De campagne is met 34 nieuwe mentoren 'n veel groter succes dan ingeschat'
Stichting Mentorschap Zeeland

Next level

Niet iedereen kan zomaar mentor worden. Specifieke kenmerken, zoals werkervaring, zijn noodzakelijk om mentor te worden. Door de campagne uit te zetten via LinkedIn, het Google Display en Search Netwerk en Facebook bereikten we verschillende doelgroepen op basis van werkachtergrond, interesse of zoekintentie. Na ruim een maand campagne voeren zijn er meer dan 95.000 personen binnen de doelgroepen bereikt en zijn er 54 aanmeldingen gegenereerd. Daarvan zijn er nu 37 personen daadwerkelijk het mentorschap traject ingegaan. Een succesvol begin van een uitdagende wervingstraject voor Stichting Mentorschap! De eerste mentoren worden voorzien van een basiscursus om daarna zo snel mogelijk gekoppeld te worden aan een cliënt.

Afbeelding
Kaan website